Kıbrıs'ın Enerjisi
Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd.

SAĞLIK, TEKNİK EMNİYET ve ÇEVRE KORUMA (SEÇ) 
POLİTİKASI

İş Sağlığı ve Emniyeti, Çevrenin Korunması    Kıbrıs Türk Petrolleri yönetiminin çalışma prensipleri arasında ilk sırada yer almaktadır.

İş Kazalarının ve Çevre Kirlenmesinin Önlenmesi ile ilgili her türlü tedbiri almak Şirket Yönetiminin amacıdır.

Aşağıdaki taahhütlerimiz  bu amaca ulaşmamızda bizlere yardımcı olacaktır:

• Tehlikeleri daima önceden belirlemek, Sağlık, Emniyet ve Çevre Korunmasına ilişkin ilkeler kapsamında kayıp, kaza ya da hasar risklerine karşı önlem almak,

• Doğal kaynakları ve her türlü enerji kaynağını en verimli ve ekonomik şekilde kullanmak,

 Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevre kirliliğini kontrol altına almak ve önlemek, iş emniyeti ve insan sağlığını tehdit eden faktörlerin olumsuz etkilerine karşı önlemler almak,

• Tüm çalışanlarımızı, bayilerimizi, müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve müteahhitlerimizi  Sağlık, Emniyet ve Çevrenin Korunması konularında bilinçlendirmek, eğitimle desteklemek,

• Müşterilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müteahhitlerimiz, rakiplerimiz, komşu işletmeler ve kamu çıkarlarını gözeten kuruluşlar ile işbirliği yapmak, onları dinlemek ve taleplerine samimi cevaplar vererek  Sağlık, Emniyet ve Çevrenin Korunması performansımızı ileriye götürmek ve sürekli geliştirmek,

• Olayların ve kazaların tekrar oluşmasını önlemek, olaylar ve kazalarla ilgili gerçekçi raporlar vermek, bu raporları çalışanlarımız ile paylaşarak bunlardan bir ders çıkarılmasını sağlamak,

• Sağlık, Emniyet ve Çevrenin Korunması konularının iyileştirilmesine katkıda bulunanları ödüllendirmek,

• Bu politikayla ilgili Ülkemizde yürürlükte bulunan yasal mevzuatlara uymak,

 Bu politikamızı topluma açık tutmak.

Tüm Kıbrıs Türk Petrolleri çalışanları,Tanker Şöförleri ve Kıbrıs Türk Petrolleri tesislerinde çalışan müteahhit elemanları Sağlık, Emniyet ve Çevrenin Korunmasından sorumludur. Tesislerde ve Genel Müdürlükte görevli yöneticiler bu politikanın kendi birimlerinde uygulanmasını temin etmekle ve bu konulardaki performansımızı  geliştirerek şirketimizin kamuoyundaki saygınlığını arttırmakla yükümlüdürler.

Ocak 2014

Cem ARAT

Genel Müdür


UYUŞTURUCU, ALKOL VE SİGARA POLİTİKASI


İLGİLİLER

KIBRIS TÜRK PETROLLERİ LTD

AMAÇ

Kıbrıs Türk Petrolleri faaliyetlerini yüksek emniyet standartlarına uygun olarak yürütmekte ve çevre konusunda özel bir duyarlılık göstermektedir. Bu nedenle, bütün faaliyet alanlarında riski en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Şirketimiz ayrıca işyerinin sağlığa uygun ve üretken nitelikte olmasını da hedeflemektedir. Tüm çalışanlardan da yukarıda belirtilen amaçlara uygun davranması ve aynı kaygıları paylaşması beklenmektedir.

YÖNTEM

İçki, uyuşturucu ve sigara içme alışkanlığı işyerinde performansı olumsuz etkilediği gibi Teknik Emniyet, Çevre, Sağlık ve üretkenlik açısından ciddi tehlikeler yaratmaktadır. Süreklilik kazanmış alışkanlık ise kişinin sağlığını olumsuz etkilemektedir. Şirket, tüm çalışanların bu tehlikenin bilincinde olmasını istemekte ve bu açıdan riskleri en aza indirmeyi hedeflemektedir. Bunun sağlanabilmesi için aşağıda açıklanan ilkeler uygulamaya konulmuştur:

1. UYUŞTURUCU YA DA ALKOL ETKİSİNDEYKEN İŞYERİNDE BULUNMAK:

Şirket, müteahhit çalışanlarının, tanker şoförlerinin ve ziyaretçilerin alkol ya da uyuşturucu etkisindeyken işyerinde bulunmaları kabul edilemez.

2. UYUŞTURUCU KULLANIMI, BULUNDURULMASI VE SATIŞI:

Şirkete ait yerlerde ya da şirket işi sırasında her türlü uyuşturucuların kullanımı, bulundurulması, dağıtımı ya da satışı kesinlikle yasaktır.

3. MÜNFERİT ALKOL VE UYUŞTURUCU KONTROLLERİ:

Şirket işyerinde kuvvetli kuşku üzerine ve bölüm müdürünün talebi ile şahsın rızası alınarak münferiden yasadışı uyuşturucu ve alkol kontrolü yapılabilir. Bu kontrolün yapılması mutlak surette çalışanın rızasına bağlıdır.

4. ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMANIN MÜEYYİDESİ:

Şirketçe, araç kullanan şirket personelinden polis tarafından alkol testine tâbi tutulup da alkol düzeyi yasalarca kabul edilen sınırın (kanda 500 ppm düzeyinde alkol) üstünde çıkanlara disiplin cezası uygulanacaktır. Şirket ve müteahhit personelinden profesyonel sürücü olanların, alkolün etkisi altındayken araç kullanmaları yasaktır. “Alkolün etkisi altında olmak”, Trafik Yasasının belirtildiği ölçülerle değerlendirilecektir.

5. BELİRLİ KİŞİLERİN TESTE TABİ TUTULMASINDA ESAS ALINACAK ÖLÇÜTLER:

Şirket aşağıdaki özelliklerden herhangi birini taşıyan bir şirket personelini, alkol ya da uyuşturucu testine ve psikolojik testlere tâbi tutulmasını talep edebilir.

Emniyet ya da güvenlikle ilgili ya da çevre açısından kritik bir pozisyonda çalışmak,

Yönetici pozisyonunda çalışmak,

Yasaların alkol ve uyuşturucu testini şart koştuğu bir pozisyonda çalışmak,

Önceden bir bağımlılık sorunu bulunmak,

Bu durumların hepsinde, çalışan test yapılması için rıza göstermek zorundadır.

Testin pozitif çıkması halinde, eleman bağımlılık tedavisine teşvik edilir. Tedaviye ikna edilenler, tedavi olumlu neticelendiğinde tekrar o göreve getirilmek şartıyla, geçici olarak yukarıda sayılan görevlerinden alınıp, daha pasif bir göreve atanırlar veya tedavi süresince ücretli izinli sayılırlar. Bu izin yıllık ücretli izne mahsup edilemez.

6. SİGARA İÇME

Sigara içildiğini tespit eden personel, sigara içen personelin amirini ve Ticaret ve İdari İşler Müdürünü yazılı olarak bilgilendirir.

Bu yasak işyerini ziyaret eden misafir, müteahhitler ve tüm ziyaretçileri kapsar.

7. DİSİPLİN CEZASI:

Yapılan tetkikler sonucu alkol ya da uyuşturucu bağımlısı olduğu tespit edildikten sonra tedaviye teşvik edildikleri halde, işyerine alkol ve uyuşturucu etkisi altında gelenlere ve bu durumda araç kullananlara, durumun ağırlığına göre yazılı ihtardan başlayıp işten suçlu çıkarmaya kadar varabilecek disiplin cezaları verilir.

8. TEST VE TEDAVİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:

8.1. Personelin rızası alınmak suretiyle yapılan test ve tedavi sonuçları yalnızca uzman doktor tarafından değerlendirilecek ve sonuçları sorumlu Bölüm Müdürü, Ticaret ve İdari İşler Müdürü ve Genel Müdüre iletilecektir.

8.2. Alkol ve uyuşturucu ile ilgili test yapılması, test sonuçları, teşhis ve tedavi süreçleri, yukarıda 8.1.’de yazılı olan kişiler haricindeki 3.şahıslardan tamamen gizli tutulacaktır.

Ocak 2014

Cem ARAT

Genel Müdür